Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ 2176/03-05/04-17-1 i Odlukom o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/17-01/04, URBROJ: 2176-51/17-01/18 od 19.06.2017., OGŠ Borisa Papandopula Kutina objavljuje Dokumentaciju za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu – glazbeni instrumenti – pijanino.

Rok dostave ponuda do 23.1.2019. do 9,00 sati (bez obzira na način dostave).

Dokumentacija u Word i PDF obliku:

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave-nabava pijanina – Word

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave-nabava pijanina – PDF