Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina
S. Radića 3
44320 Kutina
Kutina, 19.10.2018.
KLASA: 112-02/18-01/05
URBROJ: 2176-51/18-01/2

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta:

  1. UČITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme,                                                                                                                            (9 sati u nastavi – 16 sati ukupno tjedno radno vrijeme)
  1. UČITELJ/ICA GLASOVIRA – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme                                                                                         (5 sati u nastavi – 9 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.).

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

1. životopis
2. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme – preslika
3. domovnicu – preslika
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za
neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi, ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. Godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA, STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA, s naznakom „ za natječaj“.
Ravnatelj:
Nikola Šćapec, prof.

Dostavlja se:
1. Mrežna stranica škole
2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje