Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina

  1. Radića 3

44320 Kutina

Kutina, 05.06.2017.

Klasa: 112-01/17-01/05

Ur. Broj: 2176-51/17-01/1

 

Temeljem članka 127. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 60. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.):

1)

završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

  1. a) sveučilišni diplomski studij ili
  2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. c) specijalistički diplomski stručni studij;

2)

uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona (nekažnjavanost)

3)

najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica škole se imenuje na 5 (pet) godina.

Novi ravnatelj/ica stupa na dužnost nakon isteka mandata sadašnjeg ravnatelja Škole.

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (domovnica)

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi

– uvjerenje poslodavca, tj. potvrda škole o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi

– dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

– uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 (šest) mjeseci, da se protiv kandidata ne vodi kazneni

– potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– rodni list.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina, S. Radića 3, 44320 Kutina s naznakom “Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Školskog odbora:

Igor Dorotić, prof.