Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina

  1. Radića 3

44320 Kutina

Kutina, 17.02.2017.

Klasa: 112-01/17-01/02

Ur. Broj: 2176-51/17-01/2

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ( NN BROJ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)

 

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina raspisuje

NATJEČAJ

Za popunu radnog mjesta

UČITELJ TAMBURE ( M/Ž ) – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme,

(9,30 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su Zakonom o radu, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti

  • Životopis
  • Domovnicu
  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Potvrdu o nekažnjavanju, ( ne starije od 6 mjeseci )

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu : OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA, STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA,  s naznakom  „ za natječaj „.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj:

 

Nikola Šćapec, prof.

Dostavlja se :

  1. Mrežna stranica škole
  2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje