Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina
S. Radića 3
44320 Kutina
Kutina, 06.02.2017.
Klasa: 112-01/17-01/01
Ur. Broj: 2176-51/17-01/2
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ( NN BROJ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina raspisuje
NATJEČAJ
Za popunu radnog mjesta
UČITELJ HARMONIKE ( M/Ž ) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme,
( 22 sata u nastavi tjedno )
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su Zakonom o radu, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti
– Životopis
– Domovnicu
– Dokaz o stručnoj spremi
– Potvrdu o nekažnjavanju, ( ne starije od 6 mjeseci )
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu : OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA, STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA, s naznakom „ za natječaj „.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ravnatelj:

Nikola Šćapec, prof.
Dostavlja se :
1. Mrežna stranica škole
2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje