Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina

 1. Radića 3

44320 Kutina

Kutina, 18.03.2019.

KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2176-51-01-19-1

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme,

(9 sati u nastavi – 16 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

 1. UČITELJ/ICA GLASOVIRA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 2. UČITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme,

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete  za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati  i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.).

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika
 3. dokaz o državljanstvu – preslika
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za

neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi, ne starije od 3 mjeseca – preslika ili original

 1. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog

zavoda za mirovinsko osiguranje – preslika ili original

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.  travnja 2016. Godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA, STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA,  s  naznakom  „ za natječaj“.

Ravnatelj:

Nikola Šćapec, prof.

Dostavlja se:

 1. Mrežna stranica škole
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje