Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina

S. Radića 3

44320 Kutina

Kutina, 15.10.2021.

KLASA: 112-02/21-01/02
URBROJ: 2176-51-01-21-1

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

 1. UČITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme,
 2. UČITELJ/ICA GLASOVIRA I KOREPETICIJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 3. UČITELJ/ICA GLASOVIRA-1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 23 sata ukupnog tjednog radnog vremena
 4. UČITELJ/ICA TRUBE-1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 5. UČITELJ/ICA FLAUTE-1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena do povratka zaposlenice s bolovanja

UVJETI: Završena Muzička akademija odgovarajući odjel

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete  za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu trebaju ispunjavati  i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/19. i 75/2020).

Sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu dostaviti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrdu o stažu)

Potrebna dokumentacija se može dostaviti u preslikama.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidati/kinje su u prijavi na natječaj dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Uvjet za kandidate/kinje koji budu izabrani za radna mjesta na neodređeno vrijeme ugovorit će se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“ br.128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/2020)

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OGŠ Borisa Papandopula Kutina.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom osobno ili poštom dostaviti na adresu:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA, STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA,  s  naznakom  „ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na o rezultatima natječaja putem mrežne stranice školske ustanove: http://www.ogs-bpapandopula-kutina. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.

Dostavlja se:

 1. Mrežna stranica škole
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje