OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

S. RADIĆA 3

44320 KUTINA

ŠKOLSKI ODBOR ŠKOLE

KLASA: 003-06/17-01/04

URBROJ: 2176-51/17-01/20-1

Kutina, 19. 07. 2017.

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,  152/14., 7/17.) članka 38. – 42. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) te članka 60. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina na sjednici održanoj 18. srpnja 2017. godine Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina uz prethodnu suglasnost ministrice Ministarstva znanosti i obrazovanja  donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE

Nikola Šćapec, prof. harmonike imenuje se ravnateljem Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina na vrijeme od pet godina s danom 01. rujna 2017. godine.

Obrazloženje

Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina raspisao je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole.

Natječaj je objavljen 05. lipnja 2017. godine u dnevnom listu „24 SATA“, na web stranici Škole, na oglasnoj ploči Škole i na oglasnoj ploči HZZ- područni odjel Kutina.

U skladu s člankom 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, održane su sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (Zbora) radnika Škole, a nakon provedenog tajnog glasovanja navedena tijela dostavila su Školskom odboru pisane zaključke o stajalištima tih tijela u postupku izbora i imenovanja ravnatelja/ice.

Članovi Školskog odbora javnim glasovanjem su u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjom školi i Statutom škole za ravnatelja škole izabrali Nikolu Šćapeca.

Sukladno članku 127. stavci 4. i 5. ministrici Ministarstva znanosti i obrazovanja dostavljena je dokumentacija o izboru ravnatelja radi dobivanja prethodne suglasnosti prije imenovanja.

Prethodna suglasnost ministrice Ministarstva znanosti i obrazovanja nije uskraćena do dana 18. srpnja 2017. godine te se sukladno članku 127. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi smatra da je suglasnost dana.

Glede navedenoga Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni kandidat na ovaj natječaj ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti o izboru i imenovanju ravnatelja zatražiti sudsku zaštitu pri Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina.

                                                                                PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

                                                                                          Igor Dorotić, prof.

Dostaviti:

  1. Nikoli Šćapec
  2. Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

  1. Grad Kutina,Trg kralja Tomislava 12,
  2. 44320 Kutina
  3. Za objavu na mrežnoj stranici škole
  4. Pismohrani, ovdje