KLASA: 333-07/20-01/01

URBROJ: 2176-51-01-20-6

Kutina, 11.03.2020.

Na temelju članka 17. stavak 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od dana 19.05.2017. godine (Službene novine Grada Kutine 3/17), naručitelj Osnovna škola Borisa Papandopula Kutina donosi:

ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu: GLAZBENI INSTRUMENT, KLAVIR

 I.

U ovom predmetu jednostavne nabave , red . br. iz Plana nabave: 1/2020. kao najpovoljnija ponuda, temeljem čl. 18. Pravilnika, odabire se ponuda ponuditelja PIANO CENTAR ZAGREB d.o.o., Mokrička 16, 10110 Zagreb OIB: 25991992065, s cijenom ponude (bez PDV-a) u iznosu od  119.872,00 kuna, te s cijenom ponude (s PDV-om) u iznosu od 149.840,00 kuna.

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina sklopit će ugovor o jednostavnoj nabavi s odabranim ponuditeljem.

Obrazloženje

Naručitelj Osnovna škola Borisa Papandopula Kutina, Kutina, S. Radića 3, MB: 02796970, OIB: 45795045335, odgovorna osoba naručitelja: ravnatelj Nikola Šćapec, proveo je postupak jednostavne nabave za nabavu glazbenog instrumenta, klavira sukladno Pravilniku i Dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj je objavio javni poziv za dostavu dokumentacije za nadmetanje na internetskim stranicama naručitelja dana 03.03.2020. godine.

Pravodobno je zaprimljena jedna (1) ponuda Ponuditelja:

  1. PIANO CENTAR ZAGREB d.o.o., Mokrička 16, 10110 Zagreb OIB: 25991992065

Pregledom i ocjenom ponude i dokumentacije za nadmetanje, a temeljem kriterija propisanih Dokumentacijom za nadmetanje, utvrđeno je da je ponuda Ponuditelja PIANO CENTAR ZAGREB d.o.o., Mokrička 16, 10110 Zagreb OIB: 25991992065, s cijenom ponude od 119.872,00 kuna bez PDV-a  (149.840,00 kuna s PDV-om) u potpunosti sukladna traženim uvjetima pa se sukladno Pravilniku odabire za sklapanje ugovora o nabavi.

Navedenom Ponuditelju ustupa se nabava glazbenog instrumenta, pijanino Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, S. Radića 3.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.

Odluka se dostavlja sa Zapisnikom o otvaranju dokumentacije za nadmetanje i Zapisnikom o pregledu i ocjeni dokumentacije za nadmetanje:

  1. Ponuditelju (elektronskom poštom)
  2. Pismohrana – Škola – u spis predmeta