REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

Klasa: 333-07/21-01/01

Urbroj: 2176-51-01-21-1

Kutina, 03. svibnja 2021.

Na temelju  članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, KLASA: 400-01/21-01/1, URBROJ: 2176/03-10/01-21-1 od dana 04. siječnja 2021. godine, objavljen u Službenim novinama Grada Kutine br. 1/2021 i Odluke o prihvaćanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/21-01/09, URBROJ: 2176-51-04-21-3 od dana 08. veljače 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, donosi dana 03. svibnja 2021. godine

O D L U K U

o početku postupka provedbe jednostavne nabave: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

  1. Naručitelj:OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

Adresa: Stjepana Radića 3, 44320 Kutina

MB: 02796970

OIB: 45795045335

Redni broj iz plana nabave:  2/2021.

  1. Odgovorna osoba naručitelja: ravnatelj Nikola Šćapec, prof.
  2. U povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave imenuju se: Natalija Švirtlich, prof., Barica Begović Matošković, dipl. iur. i Hrvoje Nemec, mag. mus.
  3. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.
  4. Predmet nabave: školski namještaj
  5. Procijenjena vrijednost nabave: 45.000,00 kn (bez PDV-a)
  6. Odabrani postupak nabave: javno prikupljanje ponuda za provedbu jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi.
  7. Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave: Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/2021) i Odluke o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/21-01/09, URBROJ: 2176-51-04-21-3 od dana 08. veljače 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) – dostupan na internetskim stranicama Grada Kutine.
  8. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.
  9. Ostali uvjeti nabave bit će određeni u dokumentaciji za nadmetanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.