OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA

44320 KUTINA, S. Radića 3

Tel. 044/660-094

 KLASA: 333-07/21-01/01
URBROJ: 2176-51-01-21-2

 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava školskog namještaja

/nabava roba/

Kutina, svibanj 2021.

 SADRŽAJ:

  1. Upute ponuditeljima
  2. Prilog I (ponudbeni list s dodacima)
  3. Prilog II (Ponudbeni troškovnik)

 1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

Upute izrađene u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 1/2021), dalje: Pravilnik.

Podaci o naručitelju:

Naziv: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

Adresa: STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA

Tel.: 044/660-094

Matični broj: 02796970

OIB: 45795045335

IBAN: HR3323400091822000008

E-mail: ogs.borisa.papandopula.kutina@gmail.com

Osoba zadužena za komunikaciju:

Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u OGŠ Borisa Papandopula Kutina, ravnatelju Nikoli Šćapecu, prof., tel: 044/660-094

Vrsta postupka:

Jednostavna nabava s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Opis predmeta nabave:

Nabava školskog namještaja

Procijenjena vrijednost nabave:

45.000,00 kn (bez PDV-a)

Redni broj iz plana nabave:

 2/2021.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi:

Navedeni gospodarski subjekti u ovom postupku nabave ne postoje.

Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvalitete, opseg ili količina predmeta nabave:

Navedeno u ponudbenom troškovniku (Prilog II).

Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti katalog proizvoda sa specifikacijama radi utvrđivanja opisa robe.

Mjesto isporuke robe:

OGŠ Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, 44320 Kutina

Početak isporuke je odmah po potpisu ugovora.

Rok isporuke robe:

01.06.2021.

Dokaz sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza i vrijednosni pokazatelj ako se mogu izdati:

Dokazi se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatraju se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Sukladno čl. 10. Pravilnika, ponuditelj mora priložiti isprave/dokaze sposobnosti:

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili dr. registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar.

Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

Traženje jamstva:

Jamstva proizvođača navedena u troškovniku.

Sadržaj ponude:

Ponuda sadrži popunjeni ponudbeni list (PRILOG I) i popunjeni ponudbeni troškovnik (PRILOG II) i sve druge dokumente sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Ponudbeni list mora sadržavati: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, adresa, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, predmet nabave, cijenu ponude bez PDV-a, cijenu ponude s PDV-om, rok valjanosti ponude, datum, potpis i pečat ponuditelja i ostalo.

Oblik i način izrade ponude:

Ponuda se uvezuje na način da čini neraskidivu cjelinu.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Način dostave ponude:

Ponude je moguće dostaviti elektroničkom poštom na adresu ogs.borisa.papandopula.kutina@gmail.com (obvezno navesti predmet nabave), a mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu naručitelja.

Ponuda predana poštom ili osobno dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznaka “ne otvaraj”.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude je cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude s PDV-om piše se brojkama.

Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude, bez PDV-a.

Rok, način i uvjeti plaćanja:

Virmanski na IBAN ponuditelja u roku 30 dana od dana ispostave računa.

Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.

Kriterij odabira ponude:

Najniža cijena ponude.

Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Razlozi odbijanja ponude:   a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost, b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

Rok za dostavu ponuda:

Rok dostave ponuda: 11.05.2021. do 9:00 sati (bez obzira na način dostave).

Adresa dostave ponuda: OGŠ Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3.

Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje na internetskoj stranici Grada Kutine i internetskoj stranici Škole, a može se podići i na adresi: OGŠ Borisa Papandopula Kutina.

Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda izvršit će se na adresi dostave ponuda u prostorijama OGŠ Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, dana 11.05.2020. u 9:00 sati.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Ovlašteni predstavnici naručitelja o postupku otvaranja ponuda sačinit će zapisnik o otvaranju.

Prijedlog ugovora o nabavi:

Svi ponuditelji će biti na dokaziv način obaviješteni o ponuditelju s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor.

Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka ugovora i vratiti ga Naručitelju.

Ostali bitni uvjeti:

Na bitne uvjete u svezi s predmetom nadmetanja i sklapanjem ugovora s odabranim ponuditeljem na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, te drugi zakoni i propisi koji reguliraju ove pravne odnose.

U Kutini, 03. svibnja 2021. godine

Naručitelj OGŠ Borisa Papandopula Kutina

Odgovorna osoba, ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.

 

2. Prilog I: Ponudbeni list

Ponuda br. __________________

Naručitelj: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

OIB: 45795045335

Sjedište: STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA

Predmet nabave: Nabava školskog namještaja

Ponuditelj:

Naziv: _____________________________________________________________________

Adresa: ____________________________________________________________________

OIB: _______________________________________________________________________

Broj računa (IBAN): ___________________________________________________________

Naziv poslovne banke: ________________________________________________________

Adresa e-pošte ponuditelja: ____________________________________________________

Broj tel: ____________________________________________________________________

Internet adresa: _____________________________________________________________

Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti):  DA     NE

Cijena ponude bez PDV-a
PDV
Cijena ponude s PDV-om

Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ove dokumentacije za nadmetanje.

Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz ove dokumentacije za nadmetanje.

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća.

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude:___________________________________ (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat )

U _____________________________________ 2021. godine.

 

OVAJ PONUDBENI LIST UJEDNO ĆE BITI I PRVA STRANICA PONUDE

3. Prilog II

TROŠKOVNIK

R.br. Opis stavke

 

Jedinica mjere Količina Jedinična cijena u HRK bez PDV-a Ukupna cijena u HRK bez PDV- a
 

1.

Školski dvosjed:

dimenzije 130x50x76 cm,

metalna konstrukcija plastificirana, srebrna boja, radna ploča iveral debljine 25 mm, dekor javor, rubovi ABS 2 mm sivi

kom. 12    
 

2.

Školska katedra:

dimenzije 130x60x76 cm, metalna konstrukcija plastificirana, srebrna boja, radna ploča iveral debljine 25 mm, dekor javor, rubovi ABS 2 mm sivi, 1 ladica na zaključavanje

kom. 1    
 

3.

Školska katedra:

dimenzije 140x70x76 cm, radna ploča iveral debljine 25 mm, korpus iveral 18 mm, dekor javor, rubovi ABS 2 mm sivi

kom. 4    
 

4.

Ladičar pokretni:

tri ladice, brava na centralno zaključavanje, korpus iveral 18 mm, dekor javor, dvije fronte javor, treća fronta žuta

kom. 1    
 

5.

Ladičar pokretni:

tri ladice, brava na centralno zaključavanje, korpus iveral 18 mm, dekor javor, dvije fronte javor, treća fronta zelena

kom. 1    
 

6.

Ladičar pokretni:

tri ladice, brava na centralno zaključavanje, korpus iveral 18 mm, dekor javor, dvije fronte javor, treća fronta narančasta

kom. 1    
 

7.

Ladičar pokretni:

tri ladice, brava na centralno zaključavanje, korpus iveral 18 mm, dekor javor, dvije fronte javor, treća fronta plava

kom. 1    
 

8.

Školski stolac:

metalna konstrukcija plastificirana, srebrna boja, sjedište furnir, dekor javor

kom. 24    
 

9.

Ormar višekrilni:

dimenzije 80x40x200 cm, korpus javor, četiri krila, gornja krila javor, donja krila trula višnja, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, dvije brave

kom. 1    
 

10.

Ormar dvokrilni niski:

dimenzije 80x50x100 cm, korpus javor, fronte zelene, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, dvije brave

kom. 1    
 

11.

Ormar dvokrilni niski:

dimenzije 80x50x100 cm, korpus javor, fronte narančaste, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, dvije brave

kom. 1    
 

12.

Ormar dvokrilni niski:

dimenzije 80x50x80 cm, korpus javor, fronte javor, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, jedna brava

kom. 1    
 

13.

Ormar višekrilni:

dimenzije 80x40x200 cm, korpus javor, četiri krila, gornja krila javor, donja krila narančasta, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, jedna brava

kom. 1    
 

14.

Ormar dvokrilni:

dimenzije 80x40x200 cm, korpus javor, dva krila, fronte plave, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, jedna brava

kom. 1    
 

15.

Ormar dvokrilni:

dimenzije 80x40x200 cm, korpus javor, dva krila, fronte žute, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, jedna brava

kom. 1    
 

16.

Ormar dvokrilni:

dimenzije 80x40x200 cm, korpus javor, dva krila, fronte javor, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, jedna brava

kom. 1    
 

17.

Ormar niski:

dimenzije 40x60x100 cm, otvaranje udesno, korpus javor, fronte javor, jedno krilo

kom. 1    
 

18.

Ormarić za oglase ostakljeni:

dimenzije 100x10x75 cm, korpus iveral, dekor javor, klizna vrata od kaljenog stakla d=4 mm, leđa ormarića magnetna, brava s dva ključa, zidna montaža

kom. 2    
19. Garderobna klupica:

dimenzije 150x40x180 cm, konstrukcija od čeličnih cijevi 25x25x2 cm u srebrnoj boji, sjedište i naslon preko cijele visine, iveral 18 mm, dekor javor, deset kukica za vješanje jakni, svi rubovi obloženi ABS trakom

kom. 1    
 

20.

Ormar višekrilni:

dimenzije 442x50x312 cm, korpus javor, četiri modula širine 110 cm visine 200 cm s četiri police, jedan za instrumente bez polica sa mogućnošću pričvršćivanja nosača za instrumente, četiri modula širine 110 cm visine 112 cm s dvije police, dva krila po modulu, korpusi u dekoru javor s dva različita krila na dva modula u zelenoj, ABS 2 mm na vidljivim dijelovima, 0,5 mm na unutarnjim, dvije brave

kom. 1    
 

21.

Sef ormar BM 1993 KL/S2:

dimenzije 195x93x52 cm, četiri police, dvostruka zidna konstrukcija, prostor između unutarnjeg i vanjskog zida ispunjen toplinskom izolacijom koja štiti sadržaj ormara od vatre,

debljina vrata – 60 mm, otvaranje vrata pod kutem od 180° na vanjskim pantima, mehanizam zaključavanja u tri točke, pet zasuna promjera 20mm, standardna isporuka s dvobradom mehaničkom bravom na ključ s 2 ključa + ručka, mehanička brava: Kaba Mauer President A, tip 71111, stepen sigurnosti sukladno normi EN 1300

kom. 1