Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina

S. Radića 3

44320 Kutina

Kutina, 03.11.2020.

KLASA: 112-02/20-01/02
URBROJ: 2176-51-01-20-1

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto

  1. UČITELJ/ICA SOLFEGGIA – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati u nastavi – 15 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete  za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati  i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/19.).

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu dostaviti:

  1. životopis
  2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrdu o stažu)

Potrebna dokumentacija se može dostaviti u preslikama.

Izabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti izvornike dokumenata na uvid.

Kandidati su u prijavi na natječaj dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OGŠ Borisa Papandopula Kutina.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.  travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom osobno ili poštom dostaviti na adresu:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA, STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA,  s  naznakom  „ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica škole

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.

Dostavlja se:

  1. Mrežna stranica škole
  2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje