Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutin

S. Radića 3

44320 Kutina

Kutina, 15.09.2016.

Klasa: 112-01/16-01/03

Ur. Broj: 2176-51/16-01/2

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ( NN BROJ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ) Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina raspisuje

NATJEČAJ

Za popunu radnog mjesta

UČITELJ TAMBURE ( M/Ž ) – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, ( 11 sati u nastavi tjedno )

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su Zakonom o radu, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz pisanu prijavu kandidatu su obavezni priložiti

  • Životopis
  • Domovnicu
  • Dokaz o stručnoj spremi, ( original ili ovjerenu presliku )
  • Potvrdu o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu :

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA, STJEPANA RADIĆA 3, 44320 KUTINA,  s  naznakom „ za natječaj „.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj:

Nikola Šćapec, prof.

 

Dostavlja se :

  1. Mrežna stranica škole
  2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje