REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

Klasa: 333-07/20-01/01

Urbroj: 2176-51-01-20-1

Kutina, 03. ožujka 2020.

 

Na temelju  članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od dana 19. svibnja 2017. godine, objavljen u Službenim novinama Grada Kutine br. 3/17 i Odluke o prihvaćanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/17-01/04, URBROJ: 2176-51/17-01/18 od dana 19. lipnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, donosi dana 03. ožujka 2020. godine

O D L U K U

o početku postupka provedbe jednostavne nabave:

GLAZBENI INSTRUMENTI – KLAVIR

  1. Naručitelj:OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

Adresa: Stjepana Radića 3, 44320 Kutina

MB: 02796970

OIB: 45795045335

Redni broj iz plana nabave:  1/20.

  1. Odgovorna osoba naručitelja: ravnatelj Nikola Šćapec, prof.
  2. U povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave imenuju se: a) Miroslav Švirtlich, prof.  b) Barica Begović Matošković, dipl. iur. i c) Robert Kolenc, spec. admin. publ.
  3. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.
  4. Predmet nabave: Glazbeni instrumenti – klavir
  5. Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kn (bez PDV-a)
  6. Odabrani postupak nabave: javno prikupljanje ponuda za provedbu jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi.
  7. Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave: Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 3/17) i Odluke o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/17-01/04, URBROJ: 2176-51/17-01/18 od dana 19. lipnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik – dostupan na internetskim stranicama Grada Kutine).
  8. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.
  9. Ostali uvjeti nabave bit će određeni u dokumentaciji za nadmetanje.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.