KLASA: 333-07/21-01/01

URBROJ: 2176-51-01-21-8

Kutina, 11.05.2021.

Temeljem čl. 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 400-01/21-01/1 URBROJ: 2176/03-10/01-21-1, od 04. siječnja 2021.) te čl. 69. Stauta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Ravnatelj Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Nikola Šćapec, 11.05.2021. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 u predmetu NABAVA ŠKOLSKOG NAMJEŠTAJA

I.

Poništava se postupak jednostavne nabave robe – nabava školskog namještaja, evidencijski broj iz plana nabave 2/2021 naručitelja Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, 44320 Kutina, OIB: 45795045335, odgovorna osoba naručitelja: Nikola Šćapec, prof.

Obrazloženje:

Naručitelj: Osnovna glazbena škola Borisa  Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, 44320 Kutina, odgovorna osoba naručitelja: Nikola Šćapec, prof. proveo je postupak jednostavne nabave robe – nabava školskog namještaja javnim prikupljanjem ponuda objavljenom na stranicama Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina i Grada Kutine 03.05.2021. godine, sukladno postupku provedbe jednostavne nabave propisanom u Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 402-01/17-01/127, URBOJ: 2176/03-05/04-17-1, od 19.05.2017.) koji je prestao važiti. Sukladno čl. 19. Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-01/21-01/1 URBROJ: 2176/03-10/01-21-1, od 04. siječnja 2021.) stečeni su uvjeti za poništenje postupka jednostavne nabave obzirom da su postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na dostavu ponuda da su bile prije poznate.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.

 

Dostaviti:

-ponuditeljima e-poštom

-u spis predmeta, ovdje