REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 007-04/22-02/22

URBROJ: 2176-51-04-22-1

U Kutini, 03.06.2022.

Temeljem članka 45. i 46a. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina,

sazivam 22. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati elektronski u utorak 07.06.2022., u vremenu od 08:00  do 12:00 sati

DNEVNI RED

 1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne 21. sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje Odluke o visini iznosa participacije za predškolu i osnovnu školu te visini iznosa najma instrumenta za Školsku godinu 2022./2023.
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika o zaštiti od požara
 4. I. Izmjene i dopune financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.

Prilozi:

 1. Prijedlog zapisnika s prethodne 21. sjednice Školskog odbora

Odluka o imenovanju ravnatelja OGŠ Borisa Papandopula Kutina (sastavni dio zapisnika)

 1. Prijedlog Odluke o iznosu participacije i najma instrumenta za školsku godinu 2022./2023.
 1. Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara
 2. I. izmjene i dopune financijskog plana 2022.-2024. – OPĆI DIO
 3. I. izmjene i dopune financijskog plana 2022.-2024. – POSEBNI DIO
 4. I. izmjene i dopune financijskog plana 2022.-2024. – RADNI DIO
 5. Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.

Predsjednik Školskog odbora: Saša Begović Matošković, prof.

DOSTAVITI:

Članovima ŠO